The Uterus In ART

Hakkımızda

Tüp Bebek Merkezleri Derneği Hakkında

 Tüp Bebek Merkezleri Derneği bir sivil toplum örgütüdür. Dolayısıyla temel hedefi tüp bebek merkezlerinin mesleki, ticari ve etik anlamda haklarını korumaktır. Herhangi bir dernek ya da meslek örgütüne rakip olmak ya da alternatif olmak gibi bir hedefi olmayıp tersine kendi alanında örgütlenmek üzere kurulmuştur.

Derneğin amaçları:
 1. Tüp Bebek merkezleri ve çalışanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve deneyimlerin paylaşılması yoluyla topluma sunulan hizmetin kalitesini arttırmak,
 2. Tüp bebek merkezlerinin gerek devletle gerekse toplumla olan ilişkilerinde düzenleyici rol oynamak, sektörle ilgili kamusal ve özel alanlardaki gelişmelerde söz sahibi olmak ve böylelikle işletmelerin verimliliğinin arttırılmasını, hasta ve çalışan memnuniyetinin yükseltilmesini sağlamak,
 3. Tüp bebek alanındaki yeniliklerin ve mevcut uygulamalarla ilgili sonuçların kamuoyuna doğru ve ilkeli bir biçimde bildirilmesini sağlamak,
 4. Tüp bebek merkezlerinde asgari bilimsel ve işletimsel standartların oluşturulmasını sağlamak,
 5. Meslektaşlar arasında mesleki araştırma sonuçlarının ve bilimsel yeniliklerin paylaşılmasını ve sürekli iletişimin kurulmasını sağlamak
 6. Üyelerin mesleki ve sosyal sorunlarına yardımcı olmak.
Derneğimizin Faaliyetleri

Dernek yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için;

 1. Meslektaşların bilgilendirilmesi ve ailelerin aydınlatılması için uluslararası ve ulusal kurs, konferans, seminer, panel, kongre ve benzeri toplantılar düzenleyebilir, internet aracılığı ile forum ve benzeri aktiviteleri gerçekleştirilebilir, web sitesi kurup bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilir,
 2. Tüp bebek merkezlerinde asgari bilimsel ve işletimsel standartların oluşturulması amacı ile çalışmalar yürütebilir, yerli ve yabancı kuruluşlarla bu çerçevede işbirliğinde bulunabilir ve bu çalışmalar sonucunda da sertifika veya belge tanzim edebilir,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür, bülten ve benzerlerini basabilir, internet üzerinden veya ağ bağlantısıyla veri tabanı oluşturabilir ve bu konuyla ilgili çalışmalar düzenleyebilir,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek için uğraşır,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir,
 7. Bilimsel araştırmalara destek verebilir, kurslar düzenleyebilir ve burslar verebilir,
 8. Yardım sandığı oluşturabilir. Aynı şekilde sosyal durumları zayıf hastalara yardım etmek amacıyla faaliyet düzenleyebilir,
 9. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,
 10. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,
 12. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,
 14. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir,
 15. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,
 17. Yasalara ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.
Dernek Kurucuları
Yönetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Kongre ve Kurslar
Mevzuat
Banka Bilgileri
Üyelik

Faaliyetlerimiz

Fertilitenin Korunması Toplantısı

X

 At the next ESHRE Annual Meeting (Geneva, 2-5 July 2017), a new Committee of National Representatives (CNR) will have to replace the current Committee. In view of this change we are now arranging the first round in the election process.

 In the first round of the elections, members of all eligible countries (i.e. with more than 15 members) are asked to stand for election. Each candidacy has to be supported by two other members (i.e. a “proposer” and a “seconder”). The candidate, the proposer and seconder have to be members of the Society in good standing order and have to be residents of the same country. A short biographical sketch (of no more than 50 words) of the candidate will be required. In case the name of only one clinician or one basic scientist is received for a particular country, the proposed individuals will be automatically regarded as the new members of the CNR for that country and no second round of elections will be held for that country.

 You can now submit your candidacy to stand for election in the second round for your country of residence : Turkey. Candidacies can be submitted on the following webpage: https://www.eshre.eu/Membership/CNR-Election

Please note that in order to access this webpage, you need to login first.

We look forward to receiving your candidacy before the deadline of 6 March 2017.

With kind regards.

ESHRE Central Office
Meerstraat 60 / B-1852 Grimbergen / Belgium
E-mail: info@eshre.eu
Web address: www.eshre.eu

Find out more about our 33rd Annual Meeting at https://www.eshre2017.eu/en.aspx